( สำเนา )
ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ
 
             สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  ถุงมือผสมเทียม จำนวน ๒๖๕,๐๐๐   ชิ้น
                 ๒.  หลอดพลาสติกชีทผสมเทียม จำนวน ๒๖๕,๐๐๐   หลอด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปทุมธานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๒ ห้องพัสดุ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ห้องพัสดุชั้น ๒ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.dld.go.th และwww.go.th/biotech หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๐๑๒๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิปตศุสัตว์

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาง สถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี)
 นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาง สถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี นักจัดการงานทั่วไป
 เอกสารสอบราคา เลขที่ สทป.(วด)1/2560