( สำเนา )
ประกาศ กรมปศุสัตว์
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างตรวจวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมโคนม
 
             กรมปศุสัตว์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างตรวจวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมโคนม
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมปศุสัตว์
                   ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปทุมธานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dld.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๐๑๒๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิปตศุสัตว์

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาง สถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี)
 นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาง สถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี นักจัดการงานทั่วไป
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1(จม)/2560 (สทป.)