ประกาศศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
เรื่อง ประกวด ราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ ประเภท ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕,๕๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
 
 ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ ประเภท ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑   ใบ

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อ เสนอให้แก่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้า เสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๗.บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://biotech.dld.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๘๔๐๐๔๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

                 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี ผ่านทางอีเมล์ airc_ubt@dld.go.th ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://biotech.dld.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
 
 
 
 
 
ณรงค์กร เกษมสุข 
(นายณรงค์กร เกษมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียม
และเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
 
 
หมาย เหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
มลทยา สมนาค
(นางสาวมลทยา สมนาค)
 เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นางสาวมลทยา สมนาค เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๐