ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement


 เงื่อนไขค้นหาประกาศ
*ประเภทประกาศ   
กระทรวง   
หน่วยงาน   
จังหวัด   
*วิธีการจัดหา   
ประเภทการจัดหา   
ประเภทโครงการ   
เลขที่โครงการ   
ชื่อโครงการ   
วันที่       ถึงวันที่  
จำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่        จนถึง 
สถานะโครงการ  
 
     

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
               :  ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศนับจากวันปัจจุบัน ย้อนหลัง 3 เดือน หากต้องการดูย้อนหลังเกิน 3 เดือน ให้ระบุวันที่ที่ต้องการ
               :  ผู้สนใจสามารถดูประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคากลาง" หรือดูได้ที่ประกาศที่เกี่ยวข้อง
               :  กรณีต้องการข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า (ตั้งแต่ ม.ค. 2547 - มี.ค. 2553) ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง

ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ
-วันที่สิ้นสุด
รับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ(บาท) สถานะ
โครงการ
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร  ประกวด ราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60097275394) 09/10/2560
 - 12/10/2560 
9,834,500.00  ระหว่างดำเนินการ
2 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  ประกวด ราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107048018) 06/10/2560
 - 12/10/2560 
5,998,000.00  ระหว่างดำเนินการ
3 กรมปศุสัตว์  ประกวด ราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107025718) 04/10/2560
 - 09/10/2560 
29,700,000.00  ระหว่างดำเนินการ
4 กรมชลประทาน  ประกวด ราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์เรื่องจักรกลเรือกำจัดผักตบชวา และวัชพืช พร้อมสายพานลำเลียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60107020225) 03/10/2560
 - 06/10/2560 
8,995,000.00  ระหว่างดำเนินการ
5 กรมปศุสัตว์  ประกวด ราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60097201600) 25/09/2560
 - 28/09/2560 
29,700,000.00  ยกเลิกประกาศเชิญชวน
6 กรมปศุสัตว์  ประกวด ราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60097199347) 25/09/2560
 - 28/09/2560 
29,700,000.00  ยกเลิกโครงการ
7 กรมปศุสัตว์  ประกวด ราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60097015769) 05/09/2560
 - 08/09/2560 
28,704,900.00  ระหว่างดำเนินการ
8 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  ประกวด ราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60086197885) 16/08/2560
 - 21/08/2560 
27,997,940.00  ระหว่างดำเนินการ
9 กรมชลประทาน  ประกวด ราคาจ้างจัดหาและติดตั้งบานระบายน้ำ ขนาด 6.00 x 4.50 ม. พร้อมเครื่องกว้าน ขนาด 12 ตัน เกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า และจัดหา BULKHEAD GATE ขนาด 6.00 x 1.25 ม. รวม 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60076231364) 26/07/2560
 - 01/08/2560 
5,421,112.00  จัดทำสัญญา/PO แล้ว
10 กรมชลประทาน  ประกวด ราคาซื้อจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ? จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ รวม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60076079475) 12/07/2560
 - 17/07/2560 
15,700,000.00  ระหว่างดำเนินการ
  ลำดับที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ ย้อนกลับ 1 ถัดไป

   สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO9965