ตารางแสดงรายชื่อศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานที่ได้รับรองโดยกรมปศุสัตว์

ลำดับ

ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน

เลขที่ กษ

ชนิดสัตว์

จังหวัด

วันหมดอายุ
การรับรอง

1

ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัย

กษ 0601 3 0204

โคนม

นครราชสีมา

17 มกราคม 2561

2

ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด

กษ 0601 3 023

โคนม

นครราชสีมา

24 มกราคม 2561

3

ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสถานีพ่อพันธุ์สุกรฟินนอร์

กษ 0601 1 0218

สุกร

ชัยนาท

2 กุมภาพันธ์ 2561

4

ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อบุณฑริกฟาร์ม

กษ 0601 3 0806

โคเนื้อ

อุบลราชธานี

14 กุมภาพันธ์ 2561

5

ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

กษ 0601 2 0309

กระบือ

ชลบุรี

22 มีนาคม 2561

6

ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อโคลุงเชาวน์บราห์มัน

กษ 0601 1 0920

โคเนื้อ

สุพรรณบุรี

28 มีนาคม 2561

7

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค กำแพงแสน

กษ 0601 7 0216

โคเนื้อ

นครปฐม

26 เมษายน 2561

8

ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อกองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ สำนักงานทหารพัฒนา

กษ 0601 2 0219

โคเนื้อ

ฉะเชิงเทรา

6 พฤษภาคม 2561

9

ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลล์ จำกัด

กษ 0601 5 0224

โคนม

เชียงใหม่

24 พฤษภาคม 2560

10

ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์

กษ 0601 5 0214

โคนม โคเนื้อ

เชียงใหม่

13 กรกฎาคม 2560

11

เฮงฟาร์มควายไทย

กษ 0601 6 0928

กระบือ

อุทัยธานี

14 กรกฎาคม 2560

12

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด ม.เทคโนโลยีสุรนารี

กษ 0601 3 0217

โคเนื้อ

นครราชสีมา

29 กรกฎาคม 2560

13

ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

กษ 0601 1 0710

โคนม

สระบุรี

31 กรกฎาคม 2560

14

ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อฟาร์มบ้านบึง บริษัทซีพีเอฟ จำกัด

กษ 0601 2 0325

สุกร

ชลบุรี

14 สิงหาคม 2560

15

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี

กษ 0601 8 0726

แพะ

สุราษฎร์ธานี

16 สิงหาคม 2560

16

ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กษ 0601 4 0213

โคเนื้อ กระบือ

ขอนแก่น

18 สิงหาคม 2560

17

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน (แพะ)

กษ 0601 3 0222

แพะ

นครราชสีมา

20 สิงหาคม 2560

18

ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี

กษ 0601 7 0511

สุกร

ราชบุรี

23 สิงหาคม 2560

19

ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียมลำพญากลาง

กษ 0601 1 0612

โคเนื้อ โคนม     โคพื้นเมือง

ลพบุรี

26 สิงหาคม 2560

20

สถานีผลิตน้ำเชื้อสุกรพรชัย

กษ 0601 7 0529

สุกร

ราชบุรี

29 สิงหาคม 2560

21

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา (สุกร)

กษ 0601 3 0927

สุกร

นครราชสีมา

21 กันยายน 2560