ระเบียบ/กฎหมาย/พรบ.

1. ประกาศกรม ปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขาย
จำหน่าย จ่ายแจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ หรือเอ็มบริโอของม้า โค กระบือ
แพะ แกะ สุกร พ.ศ.2543
2. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย การขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ พ.ศ.2548
3. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย การขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมเทียมสัตว์(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550
4. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การนำสัตว์เข้ามาในศูนย์ผลิตน้ำเชื้อและการกักแยกสัตว์ไว้ตรวจสุขภาพ
5. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การนำสัตว์เข้ามาในศูนย์ผลิตน้ำเชื้อและการกักแยกสัตว์ไว้ตรวจสุขภาพ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550
6. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การรีดเก็บ และผลิตน้ำเชื้อของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สัตว์
7. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การรีดเก็บ และผลิตน้ำเชื้อของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
8. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง โรคทางพันธุกรรมที่ต้องห้ามในสัตว์ของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ
9. พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540