ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง

 ราคากลาง เบอร์หูชนิดที่สามารถส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ RFID

 

เบอร์หูชนิดที่สามารถส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ RFID สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
ถุงมือผสมเทียม/หลอดพลาสติกชีทผสมเทียม สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์วิจัยการผสมทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ศูนย์วิจัยการผสมทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
วิตามิน/ยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำ ศูนย์วิจัยการผสมทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
ถุงมือผสมเทียม/พลาสติกชีท ศูนย์วิจัยการผสมทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
ถุงมือผสมเทียม/พลาสติกชีท/Sanitary Sheath ศูนย์วิจัยการผสมทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
วิตามิน/ยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำ/ฮอร์โมนเหนี่ยวนำ ศูนย์วิจัยการผสมทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ศูนย์วิจัยการผสมทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตัดแสง พร้อมอุปกรณ์ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี