คลังความรู้

การผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ

ในธรรมชาตินั้นแม่โคที่พร้อมรับการผสมพันธุ์จะแสดงอาการเป็นสัด โดยยอมยืนนิ่งให้พ่อพันธุ์ขึ้นทับพ่อพันธุ์จะหลั่งน้ำเชื้อในช่องคลอด (Vagina) ซึ่งการหลั่งน้ำเชื้อครั้งแรกจะมีน้ำเชื้อประมาณ 6 ml. มีอสุจิประมาณ 7,000 ล้านตัว พ่อพันธุ์จะใช้เวลาในการผสมต่อครั้งประมาณ 20 วินาที พ่อพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์พันธุ์ดี จะขึ้นผสมแม่โคและปล่อยน้ำเชื้อประมาณ 3-5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 30 -90 นาที ความเข้มข้นของตัวอสุจิจากน้ำเชื้อที่หลั่งออกมาในการผสมครั้งหลัง ๆ จะลดลง

 


การผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ

การเคลื่อนที่ของอสุจิ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ

1.ลักษณะเร็ว (rapid phase) ตัวอสุจิจะเดินทางไปถึงท่อนำไข่โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
2.ลักษณะช้า (prolong phase) ตัวอสุจิเดินทางไปถึงท่อนำไข่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือหลาย ๆ ชั่วโมง

ลักษณะเร็ว (rapid phase) หลังจากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติหรือจากการผสมเทียม อสุจิจะใช้เวลาเพียง 2-3 นาทีเคลื่อนที่ไปถึงท่อนำ อสุจิกลุ่มนี้จะไม่ได้ผสมกับไข่ จะเคลื่อนที่ผ่านออกทางปากแตร (fimbria) ของท่อนำไข่และตกลงไปในช่องท้อง

ลักษณะช้า (prolong phase) อสุจิส่วนใหญ่จะเคลื่อนที่ลักษณะช้า จะใช้เวลาเคลื่อนที่ไปถึงท่อนำไข่เป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมง เนื่องจากอสุจิจะถูกกักไว้ตามหลืบ (fold) ของคอมดลูก(Cervix) บริเวณรอยต่อระหว่างปีกมดลูกกับท่อนำไข่ส่วน isthmus (uterotubal-junction) และบริเวณรอยต่อระหว่างท่อนำไข่ส่วน isthmus กับ ampulla (ampullary-isthmic  junction) ประมาณ ชั่วโมงที่ 2 จะพบอสุจิบางส่วนผ่านมาถึงที่ตัวมดลูก และพบทีบริเวณรอยต่อระหว่างปีกมดลูกกับท่อนำไข่ส่วน isthmus ประมาณชั่วโมงที่ 8 หลังการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ

รอย ต่อระหว่างปีกมดลูกกับท่อนำไข่ส่วน isthmus จะกักอสุจิส่วนใหญ่ไว้และปล่อยให้ไปได้ในปริมาณที่พอเหมาะ  และอสุจิจะถูกกักไว้ที่บริเวณรอยต่อระหว่างท่อนำไข่ส่วน isthmus กับ ampulla เพื่อลดปริมาณอสุจิที่จะเคลื่อนที่มาถึงท่อนำไข่ส่วน ampulla ปกติจะพบอสุจิในท่อนำไข่ส่วน ampulla บริเวณที่จะเกิดการปฏิสนธิเพียงไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้น  ประมาณชั่วโมงที่ 12 จะเริ่มพบอสุจิที่ท่อนำไข่ส่วน ampulla และจะพบเป็นจำนวนมาก ประมาณชั่วโมงที่ 22- 24 หลังการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ