แจ้งข้อร้องเรียน

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

เลขที่ 91 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

******************

ผู้ประสานเรื่องร้องเรียน : งานธุรการ และ น.สพ.ณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล

เบอร์โทรศัพท์ รับข้อร้องเรียน : 02-501-2438

E-mail รับข้อร้องเรียน : biotech.dld.go.th

แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน

การบริหารจัดการข้อร้องเรียน สทป.