ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สมุดพ่อพันธุ์ (DLD Dairy Sire Summary)
วารสารผสมเทียม
แพะแดงสุราษฎร์
บทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์
การคัดเลือกพันธุ์
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียมลำพญากลาง
การรีดน้ำเชื้อ
การตรวจคุณภาพและการเจือจางอสุจิ
การบรรจุอสุจิใส่หลอดบรรจุน้ำเชื้อเพื่อนำไปแช่แข็ง
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
อุปกรณ์การผสมเทียม
ขั้นตอนการผสมเทียมวัว
การย้ายฝากตัวอ่อนโค
การรีดเก็บน้ำเชื้อพ่อพันธุ์แพะ
การตรวจคุณภาพน้ำอสุจิและการผสมเทียมแพะ
การรีดเก็บน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร
การตรวจคุณภาพน้ำเชื้ออสุจิและการผสมเทียมสุกร
ระบบประเมินรูปร่างลักษณะโคนม
โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์
บทความ/งานวิจัย
ค่านิยม สทป.
โคเนื้อคุณภาพไทยแบล็ค
พ่อพันธุ์ผสมเทียมโคเนื้อ/โคนม
การพัฒนาสุขภาพและผลผลิต ในฟาร์มโคนม ผ่าน iService
ประชุมหารือร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลโคนม
ศผท.ขอนแก่น ออกตรวจสอบคุณลัษณะโคเนื้อ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ศผท.ขอนแก่น ออกปฏิบัติงานร่วมกับสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียม ในพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
กลุ่มวิจัยและประเมินพันธุกรรมสัตว์ เข้าปฏิบัติงานเจาะเลือดแม่โคนม ในพื้นที่ อ.แม่อ่อน จ.เชียงใหม่
ศผท.ราชบุรี ดำเนินการทำสัญลักษณ์ประจำตัวโค ในพื้สที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ศผท.พิษณุโลก ออกดำเนินการแก้ไขปัญหาผสมติดยากในโคนม เขตพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ศผท.พิษณุโลก ดำเนินการสาธิตการตีเบอร์เย็นในสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ผอ.สทป. มอบนโยบายแผนการดำเนินงาน ณ ศผท.พิษณุโลก
ศผท.เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาการผสมติดยาก
ศผท.พิษณุโลก ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมโค ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ศผท.ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมโคนมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ศผท.พิษณุโลก ปฏิบัติงานวัดและให้คะแนนรูปร่างโคนม ในเขตอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
การฝึกอบรมหลักสูตร การแก้ไขปัญหาผสมติดยากในโค-กระบือ
การออกปฏิบัติงานพื้นที่ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
ศผท.ขอนแก่น ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำการเป็นสัด
ศผท.ขอนแก่น ร่วมงานรำลึกวันก่อตั้งการบำรุงพันธุ์สัตว์ไทย
ศผท.พิษณุโลก ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ศผท.พิษณุโลก ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมโค ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ศผท.พิษณุโลก ร่วมกับ ปศข.6 ศึกษาดูงาน จ.อุทัยธานี
ศผท.ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่
การฝึกอบรม "การใช้องค์ความรู้ด้าน Theriogenology ในการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีชีวภาพในโครงการไทยแบล็ค
ศผท.พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
ศผท.พิษณุโลก ดำเนินการตรวจเยี่ยมโคให้กับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพิษณุโลก
ศผท.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สนง.ปศอ.สิชล ดำเนินทำประวัติโค ตรวจท้องและแก้ไขปัญหาผสมติดยาก
ศผท.ขอนแก่น ออกปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคกระบือ ในพื้นที่ จ.สกลนคร
ประชุมประจำเดือน สทป. ครั้งที่3/2560
ศผท.ชลบุรี ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ได้ทำการฝึกพ่อโคพันธุ์ beef master
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้ามาตรวจดูการเตรียมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ศผท.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมฟาร์มใน อ.แม่อ่อน
ศผท.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ใน อ.แม่อ่อน
ศผท.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและแพะ
ศผท.สระบุรี ออกติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพ จนท.ผสมเทียมโคเนื้อและกระบือ
ศผท.สุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วย DHHU
ศผท.พิษณุโลก ดำเนินการใช้โปรแกรมการเหนี่ยการเป็นสัดในแพะ
ศผท.สุราษฎร์ธานี ร่วมปฎิบัติงานร่วมกับหน่วย DHHU
ศผท.พิษณุโลก ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วย DHHU และ สนง.ปศ.สุโขทัย พื้นที่
กลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ำเชื้อ ตรวจรับรอง ศนช.อินทนนท์
ศนช.ลำพญากลางร่วมกับHHUลำสนธิ ออกหน่วยแด้ปัญหาปสมติดยากให้กับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมลำสนธิ
ผชช.จิรุตน์ รัตนเทพ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ำเชื้อ ตรวจเยี่ยมสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่
ศผท.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ใน อ.แม่อ่อน
ศผท.สระบุรี เข้าร่วมงาน “โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรกรโคนมไทย”
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศผท.สุราษฎร์ธานีปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วย DHHU และ จนท.สหกรณ์
ศผท.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วย DHHU และ จนท.สหกรณ์
ศผท.เชียงใหม่ตรวจเยี่ยมฟาร์มที่อำเภอสันทราย
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เยี่ยมฟาร์ม ใน อ.แม่ออน
ศผท.เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ศผท.สระบุรี ปฏิบัติการเหนี่ยวนำการเป็นสัดโคนม และติดตามผสมเทียม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม จังหวัดนครราชสีมา
ศผท.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมสัมมนา การพัฒนางานผสมเทียมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน
ประชุมสำนักฯ ครั้งที่1/2559 วันที่หนึ่ง (1 มีนาคม 2559)
ประชุมประจำเดือน สทป. ครั้งที่2/2560
ประชุมสำนักฯ ครั้งที่1/2559 วันที่สอง (2 มีนาคม 2559)
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การฝึกอบรม "การเลือกใช้น้ำเชื้อเพื่อการผสมเทียม"
ประชุมหารือแนวทางการใช้งานฐานข้อมูลโคนมร่วมกับโครงการผลิตต่อโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์
ประชุมประจำเดือน สทป. ครั้งที่1/2560
ประชุมสัมมนา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
นำพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม
การประชุมสัมมนา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
บริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัย
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโคนม
การประชุมสัมมนา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปศุสัตว์
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
กิจกรรมวันรักต้นไม้

หมวดหมู่รอง