บทความ/งานวิจัย

การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ
อัตลักษณ์และอณูนิติวิทยาศาสตร์
ทางสัตว์
การทดสอบความสมบูรณ์พันธุ์เพื่อ
คัดเลือกเป็นพ่อพันธุ์โคผสมเทียม
ด้านระบบสืบพันธุ์ของโคนม
ในประเทศไทย