แผนปฏิบัติงาน งปม.2561

รายละเอียดแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <แยกกิจกรรม>
1. กิจกรรม ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ <ผสมเทียม-ลูกเกิด>
2. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. กิจกรรม อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
4. กิจกรรม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอลและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
5. กิจกรรม ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (การผลิตตัวอ่อนและลูกเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน)
6. กิจกรรม ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ <การแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์>
7. กิจกรรม ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ <การผลิตน้ำเชื้อสัตว์พันธุ์ดี>
8. กิจกรรม การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
9. กิจกรรม ผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์
10. กิจกรรม พัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ <ภาพรวมแผนการปฏิบัติงาน>