นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเว็บไซด์สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ขอขอบพระคุณท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ขอเรียนว่าสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

ข้อ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์เก็บรวบรวมไว้
ข้อ 2 : “คุกกี้” (Cookie) คืออะไร ?
ข้อ 3 : การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อ 4 : การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
ข้อ 5 : ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ และการจัดสรรข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อ 6 : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน
ข้อ 7 : การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (update) หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการติดต่อกับสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
ข้อ 8 : ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของบริษัทที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจาก
การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน
ข้อ 9 : ข้อยกเว้นความรับผิด

ข้อ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ต้องการให้ข้อมูลและบริการในเว็บไซท์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เป็นที่ชื่นชอบและตรงกับความ ต้องการของท่าน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนเมื่อท่านลงทะเบียน เพื่อเป็นสมาชิกในเว็บไซท์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิก ท่านต้องกรอกที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ ที่ทำงาน ที่พักอาศัย รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นและถูกต้อง การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทำให้สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สามารถทราบความสนใจของท่านได้

ข้อ 2 “คุกกี้” (Cookie) คืออะไร

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์เก็บรวบรวมแล้ว สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ยังได้รวบรวมข้อมูลประเภทอื่นของท่านโดยใช้คุกกี้ (Cookie) คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลส่วนเล็ก ๆ ที่โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (WEB BROWSER) ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์ของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถทราบเมื่อ ท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซท์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ การใช้คุกกี้ทำให้สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สามารถทราบถึงข้อมูลและความสนใจพิเศษของท่านได้ ดังนั้น คุกกี้ทำให้สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สามารถจดจำผู้ใช้บริการที่ได้เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซท์ของ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ทราบถึงจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซท์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์และ ช่วยให้สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์จัดบริการข้อมูล ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับท่านด้วย

ข้อ 3 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีจากสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ท่านตกลงและยินยอมให้สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านในการ ติดต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ท หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดและ/หรือบางส่วนไปยังหน่วยงานในเครือของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อรับบริการแต่ละประเภทของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวม ข้อมูลใด ๆ ที่กระทำโดยบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซท์หรือเว็บไซท์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อหรือลิงค์ (Link) กับเว็บไซท์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากกระทำหรือการรวบรวมข้อมูลใด ๆ โดยบุคคลภายนอก

ข้อ 4 การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ

(1) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย
(2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ หรือ
(3) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์หรือของผู้ใช้บริการของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ข้อ 5 ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ อาจจะส่งไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อมัลติมีเดียประเภทอื่นไปถึงท่านเป็นครั้งคราวเพื่อ แนะนำข้อมูลข่าวสาร หากท่านได้ระบุในเวลาที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลดังกล่าวจากสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ท่านมีสิทธิในการเลือกเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากคุกกี้โดยท่านอาจจะแก้ไข โปรแกรมเบราเซอร์ของท่าน ให้ปฏิเสธการรับแฟ้มคุกกี้ได้ ท่านรับทราบว่าการปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ข้อ 6 การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล

การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงิน ส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคล อื่นทั้งหมด สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่เท่าที่ระบุไว้ใน นโยบายฉบับนี้ ดังนั้น ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์อาจเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือพันธมิตรทาง ธุรกิจเกี่ยวกับบริการทางการเงินหรือการใช้บริการของลูกค้าของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์จะไม่ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละรายได้

ข้อ 7 การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (update) หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการติดต่อกับสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ได้จัดให้ผู้ใช้บริการทุกรายที่ได้ลงทะเบียนกับสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์สามารถเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลของตนได้โดยท่านอาจจะดำเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านและ รหัสผ่าน (Password) ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน (E-Mail Account) ท่านอาจลบข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเองหรือร้องขอให้สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ดำเนินการให้ได้ แต่การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้ท่านเสียโอกาสในการรับข้อมูลข่าวสารของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ได้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรือยกเลิกบัญชีไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถติดต่อสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ได้ที่ (ระบุอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ที่สามารถติดต่อได้)

ข้อ 8 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ที่มีไว้เพื่อป้องกันความ เสียหายจากการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์จากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ไปก่อให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านรับทราบและตกลงว่าสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดหรือความ เสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ เหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใด ๆ และท่านควรออกจากระบบ (Log Off) อินเตอร์เน็ทหรือการใช้คอมพิวเตอร์เบราเซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อ ของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือ บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (Internet Cafe)

ข้อ 9 ข้อยกเว้นความรับผิด

ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ (Hack) สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์อาจจะแก้ไข เพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการ แก้ไข เพิ่มเติมบนเว็บไซท์ของบริษัท การใช้บริการเว็บไซท์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศ แก้ไข เพิ่มเติม ดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน