การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ผสมเทียม

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ผสมเทียม

แบบฟอร์มขอมีบัตรและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ผสมเทียม

การกำหนดรหัสเจ้าหน้าที่ผสมเทียม

ใบรับรองทักษะการปฏิบัติงานผสมเทียม

เอกสารที่ต้องส่งให้ สทป. : รายงานสรุปคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ผสมเทียม

เอกสารที่ต้องส่งให้ สทป. : ฟอร์มบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ผสมเทียม (ใช้วิธีการสแกนรูป)//ด้านหน้าบัตร//ด้านหลังบัตร

เอกสารที่ต้องส่งให้ สทป. : ตัวอย่าง เอกสารบันทึกข้อความส่ง สทป.(กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล)