การฝึกอบรมหลักสูตร การแก้ไขปัญหาผสมติดยากในโค-กระบือ

8 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การแก้ไขปัญหาผสมติดยากในโค-กระบือ และการใช้อัลตร้าซาวด์ตรวจสอบระบบสืบพันธุ์ในโค-กระบือ-แพะ ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน จำนวน 170 คน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเกิดเข้าใจวิทยาการสืบพันธุ์ปศุสัตว์ การใช้งานอัลตร้าซาวด์ เพิ่มมากขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในการวิเคราะห์ปัญหาระบบสืบพันธุ์และตรวจการตั้งท้อง สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาผสมติดยากของแม่โครายตัว และสามารถแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ของแม่โคได้