พนักงานผสมเทียม

ใบประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานผสมเทียมกรมปศุสัตว์
ใบสมัครเพื่อเขารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานผสมเทียม กรมปศุสัตว์
หนังสือรับรองให้การควบคุมพนักงานผสมเทียม กรมปศุสัตว์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เบื้องต้นและสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผสมเทียม
บันทึกข้อความ แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติควรเข้ารับการฝึกอบรมผสมเทียม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบจากการฝึกอบรมผสมเทียม
ใบประกาศนียบัตร
ใบสมัครขอเป็นพนักงานผสมเทียม กรมปศุสัตว์
ใบขอต่ออายุการเป็นพนักงานผสมเทียม กรมปศุสัตว์
หนังสือรับรองให้ต่ออายุการเป็นพนักงานผสมเทียม กรมปศุสัตว์
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549