รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์

แสดง # 
ชื่อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร
แบบก่อสร้าง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทพันธุ์สัตว์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทน้ำเชื้อ ตัวอ่อน และถังน้ำเชื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทน้ำเชื้อ ตัวอ่อน และถังน้ำเชื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ประเภทพันธุ์อาหารสัตว์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ประเภทพันธุ์สัตว์ น้ำเชื้อ และถังน้ำเชื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทวิทยาศาสตร์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทงานบ้านงานครัว
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทโฆษณาและเผยแพร่
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรและวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป