รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ฯ ปี งปม.2561