VDO ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
แพะแดงสุราษฎร์
บทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์
การคัดเลือกพันธุ์
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียมลำพญากลาง
การรีดน้ำเชื้อ
การตรวจคุณภาพและการเจือจางอสุจิ
การบรรจุอสุจิใส่หลอดบรรจุน้ำเชื้อเพื่อนำไปแช่แข็ง
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
อุปกรณ์การผสมเทียม
ขั้นตอนการผสมเทียมวัว
การย้ายฝากตัวอ่อนโค
การรีดเก็บน้ำเชื้อพ่อพันธุ์แพะ
การตรวจคุณภาพน้ำอสุจิและการผสมเทียมแพะ
การรีดเก็บน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร
การตรวจคุณภาพน้ำเชื้ออสุจิและการผสมเทียมสุกร
ระบบประเมินรูปร่างลักษณะโคนม
โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์