ประกาศศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา กรมปศุสัตว์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ศผท.นม.๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น
               ๑. ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕ ลิตร จำนวน ๔๐ ใบ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทย - เจแปน แก๊ส จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ ลิตร จำนวน ๓๐ ใบ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทย - เจแปน แก๊ส จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๖๕๕.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ถังสต็อคน้ำเชื้อแช่แข็งปากกว้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๕ ลิตร จำนวน ๑๐ ใบ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทย - เจแปน แก๊ส จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๙,๒๕๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นายจักรภพ จันทร์สะอาด)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ศักดิ์สุดา แสงแก้ว
(นาย ศักดิ์สุดา แสงแก้ว)
เจ้าพนักงานสัตวบาล
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 โดย นาง สุวจา ยะสูงเนิน เจ้าพนักงานธุรการ