ประกาศ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น
               วัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก. เมืองเกษตรพัทลุง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
(นายเอกพจน์ ระงับพิศม์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
อำไพ ยั่งยืน
(นาง อำไพ ยั่งยืน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
 โดย นาย เอกพจน์ ระงับพิศม์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งฯอินทนนท์