ประกาศสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนโคพ่อพันธุ์ จำนวน ๑๐ ตัว จำนวน ๑ หลังและโรงเก็บเสบียงสัตว์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ เรื่อง ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนโคพ่อพันธุ์ จำนวน ๑๐ ตัว จำนวน ๑ หลังและโรงเก็บเสบียงสัตว์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น
               ๑. โรงเรือนโคพ่อพันธุ์ จำนวน ๑๐ ตัว จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พรรณ์ ช.ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๘,๔๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. โรงเก็บเสบียงสัตว์ จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พรรณ์ ช.ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
(นายอภิชาติ ชาติเชื้อ)
หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
สรวุฒิ จี้ใหญ่
(นาย สรวุฒิ จี้ใหญ่)
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 โดย นาย อภิชาติ ชาติเชื้อ หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่