ประกาศศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น
               ๑. หญ้าแห้งคุณภาพดีอัดฟ่อน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม/กิโลกรัม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจุฬาปศุสัตว์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป (สำหรับโคนมแม่พันธุ์ทดสอบ) จำนวน ๔๓,๒๐๐ กิโลกรัม/กิโลกรัม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๗,๙๘๔.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรับแพะแม่พันธุ์ จำนวน ๑๐,๘๐๐ กิโลกรัม/กิโลกรัม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจุฬาปศุสัตว์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๕๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
(นายอนนท์ เทืองสันเทียะ)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์
 
สำเนาถูกต้อง
 
ประนอม เทืองสันเทียะ
(นางสาว ประนอม เทืองสันเทียะ)
นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 โดย นาย ศานิต โรจนบวร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ