ประกาศศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (หญ้าแห้งคุณภาพดีอัดฟ่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (หญ้าแห้งคุณภาพดีอัดฟ่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น
               หญ้าแห้งคุณภาพดีอัดฟ่อน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ อีเกิ้ลอายด์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
(นายวิษณุ ไพศาลรุ่งพนา)
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ฉัตรชนัน สะอาดเอี่ยม
(นาย ฉัตรชนัน สะอาดเอี่ยม)
เจ้าพนักงานสัตวบาล
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 โดย นาย วิษณุ ไพศาลรุ่งพนา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ