ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ สทป.e-๔(วด)/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น
               ไนโตรเจนเหลว จำนวน ๖๘๔,๙๐๐ กิโลกรัม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๙๙,๗๗๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   
   
 
(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
สถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี
(นาง สถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี)
นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง สถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี นักจัดการงานทั่วไป