ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ สทป.e-๓(วด)๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น
               ๑. ถุงมือผสมเทียม จำนวน ๕๖๕,๐๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. หลอดพลาสติกชีทผสมเทียม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ หลอด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
   
   
 
(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
สถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี
(นาง สถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี)
นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 โดย นาง สถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี นักจัดการงานทั่วไป