ประกาศศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี กรมปศุสัตว์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
 
๑.  ปืนฉีดน้ำเชื้อ จำนวน ๑๗๙   อัน
๒.  ปืนฉีดน้ำเชื้อแพะ จำนวน ๗   อัน
๓.  ถุงมือตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ L จำนวน ๓๕   กล่อง
๔.  อุปกรณ์เปิดถ่างช่องคลอดแพะ จำนวน ๗   อัน
๕.  กระติกเทอร์มอส จำนวน ๑๘๖   อัน
๖.  เทอร์โมมิเตอร์ จำนวน ๑๘๖   อัน
๗.  ปากคีบหลอดน้ำเชื้อ จำนวน ๑๘๖   อัน
๘.  กรรไกรตัดหลอดน้ำเชื้อ จำนวน ๑๘๖   อัน
๙.  หลอดพลาสติกชีท จำนวน ๕,๑๘๐   หลอด
๑๐.  ไฟฉายคาดศรีษะผสมเทียมแพะ จำนวน ๗   อัน
๑๑.  รองเท้าบูท จำนวน ๑๘๖   คู่
๑๒.  ผ้ากันเปื้อน จำนวน ๑๘๖   ผืน

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียน ชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง กล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี กรมปศุสัตว์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่น ว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจ จ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://biotech.dld.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๒๐๑๑๔๓ ในวันและเวลาราชการ

                 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี กรมปศุสัตว์ ผ่านทางอีเมล์ airc_cbr@dld.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี กรมปศุสัตว์จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://biotech.dld.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
สินชัย วิโรจน์วุฒิกุล 
(นายสินชัย วิโรจน์วุฒิกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
 
 
 
หมาย เหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
รุ่งนภา อิงประภานนท์
(นางรุ่งนภา อิงประภานนท์)
 เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
 โดย นางรุ่งนภา อิงประภานนท์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๑