ประกาศศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา กรมปศุสัตว์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ศผท.นม.๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
               ๑. ผ้ากันเปื้อน จำนวน ๙๖๐ ผืน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๖๗๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. รองเท้าบู๊ต จำนวน ๙๖๐ คู่ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๒,๒๙๗.๖๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ถุงมือตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ M จำนวน ๕๐ กล่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แดรี่ไลน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. ไฟฉายคาดศีรษะผสมเทียมแพะ จำนวน ๑๐ อัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แดรี่ไลน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นายจักรภพ จันทร์สะอาด)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ศักดิ์สุดา แสงแก้ว
(นาย ศักดิ์สุดา แสงแก้ว)
เจ้าพนักงานสัตวบาล
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
 โดย นาง สุวจา ยะสูงเนิน เจ้าพนักงานธุรการ