ประกาศศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก กรมปศุสัตว์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
               ๑. รองเท้าบู๊ต จำนวน ๒๐๓ คู่ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๙๒๕.๗๐ บาท (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ผ้ากันเปื้อน จำนวน ๒๐๓ ผืน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๕๘๑.๕๐ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. กระติกเทอร์มอส จำนวน ๒๐๓ อัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๙๙๐.๙๐ บาท (หกหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นายพิเชษฐ สุพิกุลพงศ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก
 
สำเนาถูกต้อง
 
นิพนธ์ ชินอักษร
(นาย นิพนธ์ ชินอักษร)
สัตวแพทย์
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
 โดย นาย นิพนธ์ ชินอักษร สัตวแพทย์