ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ สทป.e-๑๑(วด)/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น
               ถุงมือผสมเทียม จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เยนวา (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
สถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี
(นาง สถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี)
นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 โดย นาง สถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี นักจัดการงานทั่วไป