ลงพื้นที่ตรวจสอบประวัติข้อมูลโคนม ในพื้นที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

16-18 ตุลาคม 2561

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าทำประวัติปรับฐานข้อมูลโคนม และตรวจท้องโคนม ให้แก่สมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออนจำกัด