ทำการเหนี่ยวนำแพะ ในพื้นที่อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

18 ตุลาคม 2561

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ทำการเหนี่ยวนำการเป็นสัดในแพะ ในพื้นที่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง