ทำข้อตกลงร่วมมือการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการประยุกต์ การใช้ระบบ Smart Farm

วันที่ 31 มกราคม 2562
นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 นายสัตวแพทย์ พิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ทำข้อตกลงร่วมมือการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการประยุกต์ การใช้ระบบ Smart Farm และเทคโนโลยีดิจิทัล AI ให้กับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ระดับ SME ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานศึกษาวิจัย และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี