ศผท.ราชบุรี ออกเยี่ยมฟาร์มในโครงการ "Master Bull" พื้นที่โพธาราม

วันที่ 30 มกราคม 2562
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี  ออกเยี่ยมฟาร์มในโครงการ "Master Bull " และตรวจระบบสืบพันธุ์โคนมในพื้นที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยทำการล้วงตรวจท้อง ตรวจระบบสืบพันธุ์หลังคลอดและเหนี่ยวนำการเป็นสัด