ศผท.พิษณุโลก บูรณาการงาน ร่วมกับสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

"ศูนย์ผสมเทียมพิษณุโลกปฏิบัติงานโครงการไทยนิยมฯและติดตามแม่บูลแดม"
วันที่ 30 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก บูรณาการงาน ร่วมกับสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ,หน่วยทรอปิคอลโฮลสไตล์อำเภอหล่มสักและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพขรบูรณ์ พร้อมกับอาสาผสมเทียมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เข้าเหนี่ยวนำการเป็นสัดพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคเนื้อ ณ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์   อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จำนวน  30 ตัว จากนั้นตอนบ่ายวันเดียวกันเข้าติดตามสถานะแม่บูลแดมในฟาร์มโครงการทรอปิคอลโฮลสไตล์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์