เหนี่ยวนำการเป็นสัดในแม่โคโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ

วันที่ 27 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร , สนง.ปศุสัตว์อำเภอเมือง ,อำเภอโพนนาแก้ว ออกดำเนินการเหนี่ยวนำการเป็นสัดในแม่โคโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ  โดยการใช้ฮอร์โมน CIDR เพื่อทำการผสมเทียมโดยอาสาปศุสัตว์ผสมเทียม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร