ศผท.ราชบุรี ออกเยี่ยมฟาร์มในโครงการ Master Bull

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี  ออกเยี่ยมฟาร์มในโครงการ Master Bull และตรวจระบบสืบพันธุ์โคนมในพื้นที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี