ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมในโครงการ Master Bull

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี  ออกเยี่ยมฟาร์มโคนมในโครงการ Master Bull ตรวจท้อง ตรวจระบบสืบพันธุ์และเหนี่ยวนำการเป็นสัด ในพื้นที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี