ปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมโครงการทรอปิคลอโฮลสไตน์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ร่วมกับสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมน้ำพอง  ออกปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมโครงการทรอปิคลอโฮลสไตน์ เพื่อล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ในโคนม และติดตามตรวจท้องโคนม และแก้ไขปัญหาผสมติดยาก ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น