ประชุมกิจกรรมโครงการ 5ส

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมโครงการ 5ส โดยมุ่งเน้นให้แต่ละหน่วยงานได้มีการพัฒนาสถานที่ทำงาน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมอยุทธ์ หรินทรานนท์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์