จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่โครงการ ทรอปิคอลโฮลสไตน์

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 น.สพ.อภิรักษ์ อุทธา ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ประธานเปิดฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่โครงการ ทรอปิคอลโฮลสไตน์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนม และ การประเมินลักษณะรูปร่างโคนม ณ ศูนย์ฯขอนแก่น โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและประเมินพันธุกรรมสัตว์ ร่วมเป็นวิทยากร