ร่วมหารือแนวทางพัฒนาระบบฐานข้อมูลพ่อพันธุ์ ด้านคุณภาพการผลิตและธนาคารน้ำเชื้อ

วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 น.สพ.จิรุตม์ รัตนเทพ ผชช.ด้านคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ผสมเทียม ได้ร่วมหารือแนวทางพัฒนาระบบฐานข้อมูลพ่อพันธุ์ ด้านคุณภาพการผลิตและธนาคารน้ำเชื้อ ของทุก ศูนย์ผลิตฯ โดยมีน.สพ.สุทธิวัฒน์ ชาปัญญา ผอ.ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายชีวภาพการปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติงานเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อใช้วางแผนการจ่ายน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ และน้ำเชื้อโคเนื้อให้เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่ปศุสัตว์