ร่วมหารือแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลพ่อพันธุ์โคเนื้อ กระบือ

11-12 กุมภาพันธ์ 2562 น.สพ.สุวิศิษฏ์ สุรฤทธิพงศ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลฯ สทป แนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลพ่อพันธุ์โคเนื้อ กระบือ ด้านการผลิตและพันธ์ประวัติ รวมถึงข้อมูลธนาคารน้ำเชื้อ เพื่อบันทึกเข้าในระบบฐานข้อมูล และใช้วางแผนการจ่ายน้ำเชื้อเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการผสมเทียม