ตรวจประเมินการปฏิบัติงานเพื่อรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียม

วันจันทร์ที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2562
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจประเมินการปฏิบัติงานเพื่อรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียมจำนวน 4 หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้ยื่นแบบคำขอใบรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียม ตามที่กรมปศุสัตว์โดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ได้กำหนดรูปแบบหน่วยผสมเทียม และการให้บริการผสมเทียมเพื่อให้มีทิศทางการปฎิบัติที่เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อรับรองเป็นหน่วยผสมเทียมมาตรฐานต่อไป