ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อแก้ไขปัญหาผสมติดยาก

วันที่ 19-20 มีนาคม 2562
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ออกเยี่ยมฟาร์มโคนมโครงการ Master bull และแก้ไขปัญหาการผสมติดยาก ในพื้นที่ ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และอ.เมือง จ.นครปฐม