ตรวจประเมินสุขภาพและระบบสืบพันธุ์ของแม่โค-กระบือ

วันที่ 21 มีนาคม 2562
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ปฏิบัติงานร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ดำเนินการตรวจประเมินสุขภาพและระบบสืบพันธุ์ของแม่โค-กระบือ ใน โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย