ปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศโคนม(พ่อพันธุ์)

วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2562 น.สพ.สุทธิวัฒน์ ชาปัญญา ผอ.ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายชีวภาพการปศุสัตว์ สทป. ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศโคนม(พ่อพันธุ์) ปัจจุบันใช้ในการบันทึกข้อมูลกิจกรรมปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแต่ 2543 จนถึงปัจจุบัน เป็นข้อมูลของพ่อพันธุ์ที่บันทึกกิจกรรมการรีดเก็บน้้ำเชื้อ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงกิจกรรมธนาคารน้ำเชื้อซึ่งเป็นน้ำเชื้อที่ผลิตภายในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้จะนำไปเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบฐานข้อมูลโคนมบนเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต (Dairy Web Service) กรมปศุสัตว์ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสายพันธุ์โคนมของประเทศต่อไป