แก้ไขปัญหาผสมติดยาก

วันที่ 19-21 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น พร้อมด้วยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมเมืองขอนแก่น,กระนวน และน้ำพอง ออกปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมโครงการทรอปิคลอโฮลสไตน์ ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น กระนวน และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ในโคนม และติดตามตรวจท้อง แก้ไขปัญหาผสมติดยาก