ทำสัญลักษณ์ประจำตัวสัตว์

วันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม สนง.ปศอ.เมืองมหาสารคาม, สนง.ปศอ.แกดำ, สนง.ปศอ.นาเชือก, สนง.ปศอ.ยางสีสุราช และ สนง.ปศอ.พยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ทำสัญลักษณ์ประจำตัวสัตว์(ตีเบอร์เย็น) โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ดังกล่าวให้แก่เกษตรกร