ตรวจท้องโคนมหลังจากทำการผสมเทียม

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้ออกติดตามงานและตรวจท้อง โคนม โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่ บ้านคลองใหญ่ ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท