ขั้นตอนการรับลูกโคนมเพศผู้เข้าโครงการพัฒนาและผลิตโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์และการขอขึ้นทะเบียน

   ขั้นตอนการรับลูกโคนมเพศผู้เข้าโครงการพัฒนาและผลิตโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์และการขอขึ้นทะเบียน